gtag('config', 'AW-980745414');

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Beautyface.pl

 1 Postanowienia ogólne

 

1.Beutyface .plto nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie beautyface.pl prowadzonego przez spółkę Inspire sp z o.o.  z siedzibą w Warszawie, przy ul Łuki Małe 20a

02-434 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS posiadającą kapitał zakładowy na dzień 24 maja 2018 r. w wysokości 50 000 PLN w całości opłacony oraz numer NIP: 521 353 65 66, REGON: 141946937

2. Dane kontaktowe sklepu:

Sklep internetowy Beautyface,pl

Prowadzony  przez spółkę Inspire sp. Z o.o.

Łuki Małe 20a

02-434 warszawa

 adres poczty elektronicznej: beautyfece@beautyface.pl

 numer telefonu do sklepu: +48 22 888 02 85 (godziny pracy Biura Obsługi Klientów 9-17 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

 Regulamin sklepu internetowego beautyface.pl udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej beautyface.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

 2 Definicje

 Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:

BeautyFace – nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie beautyface.pl, prowadzonego przez spółkę Inspire Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul Łuki Małe 20a Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324637, posiadającą kapitał zakładowy na dzień 23 maja 2018 r. w wysokości 50 000 PLN w całości opłacony oraz numer NIP: 521 353 65 66, REGON: 141946937,.

Sprzedawca – BeautyFace

Kupujący   – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie założyła konto w sklepie BeautyFace i złożyła zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego;

Użytkownik – każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie założyła konto w sklepie BeautyFace;

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.);

Konto – sekcja strony składająca się z adresu e-mail i hasła, która umożliwia Użytkownikowi złożenie Zamówienia i która zawiera informacje o Użytkowniku/Kupującym i historii zamówień (złożone zamówienia, faktury fiskalne). Użytkownik/Kupujący odpowiada za zapewnienie, że wszystkie informacje wprowadzone przy tworzeniu Konta są poprawne, kompletne i aktualne.

Ulubione – sekcja Konta, która umożliwia Kupującemu/Użytkownikowi tworzenie List Towarów i Usług, które chce obserwować w celu dokonania ewentualnych zakupów, za pomocą oferowanej przez beautyface.pl  usługi śledzenia Towarów i Usług polegającej na otrzymywaniu informacji dotyczącej ulubionych produktów (informacji gdy cena produktu się obniży, bądź będzie on w ograniczonej ilości).

Lista – sekcja w Ulubionych, w której Kupujący/Użytkownik może dodawać Towary lub Usługi, które chce obserwować w celu potencjalnego zakupu i które może następnie usunąć lub dodać do koszyka zakupowego (“koszyk”).

Mój koszyk – sekcja Konta, która umożliwia Kupującemu/Użytkownikowi dodawanie Towarów lub Usług, które chce kupić w momencie dodania lub później; w przypadku, gdy Towary i Usługi nie zostaną zakupione w momencie dodania poprzez złożenie Zamówienia, Kupujący/Użytkownik skorzysta z oferowanej przez Sprzedawcę usługi śledzenia Towarów i Usług polegającej na otrzymywaniu od niego informacji dotyczącej produktów dodanych do koszyka.

Strona – sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym beautyface.pl

Towary i Usługi – każdy produkt lub usługa wymieniona na Stronie, w tym produkty i usługi wymienione w Zamówieniu, które mają zostać które mają zostać dostarczone przez Sprzedawcę Kupującemu po zawarciu Umowy.

Umowa – oznacza umowę na odległość zawartą między Sprzedawcą a Kupującym, bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedającego i Kupującego.

Informacja handlowa – dowolny rodzaj wiadomości wysyłanej za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej (takich jak: e-mail/ SMS/web push/ itp.) zawierającej informacje o produktach podobnych lub uzupełniających do zakupionych, informacje o ofertach lub promocjach, informacje o Towarach i Usługach dodanych do sekcji „Konto/Mój koszyk” lub do sekcji „Konto/ Ulubione”, a także inne informacje takie jak badania rynku i sondaże opinii.

Opinie, Komentarze, Pytania, Odpowiedzi – subiektywna forma wyrażenia odczuć dotyczących produktów dostępnych na stronie internetowej beautyface.pl

Ocena – sposób wyrażenia stopnia zadowolenia Użytkownika/ Kupującego z produktu. Ocena jest wyrażona w postaci gwiazdek, a każdy Towar może otrzymać ocenę od jednej do pięciu gwiazdek. Wyrażony stopień zadowolenia będzie zawsze powiązany z opinią Użytkownika/Kupującego o Towarze lub Usłudze.

 

                  3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego BeautyFace

 

1. Do korzystania ze sklepu internetowego BeautyFace, w tym do przeglądania asortymentu sklepu BeautyFace oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

1.1 komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

1.2 dostęp do poczty elektronicznej;

1.3 przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej;

1.4 minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;

1.5 włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

 1. Kupujący/Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego BeautyFace w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw dostępność autorskich i własności intelektualnej BeautyFace oraz osób trzecich. Kupujący/Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego BeautyFace, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego BeautyFace. Kupującego/Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. Kupujący/Użytkownik ma możliwość korzystania ze sklepu internetowego BeautyFace dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w BeautyFace. Świadczenie usług w ramach Konta na beautyface.pl ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Kupujący/użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z BeautyFace dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email: beautyface@beautyface.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których BeautyFace jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 

 1. W celu dokonania rejestracji w BeautyFace należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Użytkownika umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej założenia konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Użytkownikiem a BeautyFace, której przedmiotem są usługi świadczone przez BeautyFace na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Rejestracja w sklepie internetowym beautyface.pl umożliwia Użytkownikowi/Kupującemu: wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Użytkownika/Kupującego danych; tworzenie listy zakupów; przeglądanie historii/statusów zamówień; zarządzenie informacjami/powiadomieniami, które chce otrzymywać w tym zamówienie i rezygnację z otrzymywania informacji handlowych; dodawanie opinii o produktach oraz korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Użytkownikom.

 

 1. Przeglądanie asortymentu sklep internetowego BeautyFace nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego BeautyFace możliwe jest wyłącznie poprzez zarejestrowanie się zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 Regulaminu.

 

 1. Użytkownik/Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu beautyface.pl (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres:  beautyface@beautyface.pl, lub pisemnie na adres sklepu wskazany w § 1 ust 2. Regulaminu. W reklamacji Użytkownik powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

 

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez BeautyFace w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

 1. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu czynności związanych z korzystaniem z beautyface.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego/Użytkownika.

 

 4 Ceny produktów i dostępne metody płatności

 

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej BeautyFace wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

 

 1. Ceny towarów podane na stronie beautyface.pl nie zawierają kosztów dostarczenia produktów. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej beautyface.pl w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

 

 1. Na każdy sprzedany przez BeautyFace produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie. Wskazanie przez Kupującego danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

 

 1. Kupujący obowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w BeautyFace produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Zamówienie nie opłacone w powyższym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia.

 

 1. Kupujący dokonujący zakupu produktów oferowanych przez BeautyFace ma do dyspozycji  następujące sposoby płatności za produkt:

Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w wybranej placówce Poczty Polskiej. Szczegóły dostępne w  koszty dostawy. W wybranych przypadkach BeautyFace zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym BeautyFace zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez DotPay DOTPAY  s.a., ulWielicka 7230-552 Kraków, KRS 0000296790, REGON 240770255, NIP 6342661860,

Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Blue Media S.A.

Kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

 

 5. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu BeautyFace stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie BeautyFace składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 

 1. Po złożeniu zamówienia Kupujący/Konsument otrzymuje od BeautyFace automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem
  o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez BeautyFace dostępności produktu i akceptacji oferty Kupującego, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Kupującego po skompletowaniu zamówienia.

 

 1. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym/Konsumentem a BeautyFace, BeautyFace potwierdzi Kupującemu/Konsumentowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Kupującego/Konsumenta. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Kupującemu/Konsumentowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

 1. Umowa zawarta pomiędzy Kupującym/Konsumentem a BeautyFace dotycząca zakupu danego produktu w BeautyFace ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w BeautyFace jest adres dostawy wskazany przez Kupującego/Konsumenta.

 

            6. Realizacja zamówień, czas, sposób i koszty dostarczenia zamówionego produktu

 

 1. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem współpracujących z BeautyFace firm kurierskich. Towary zamawiane za pośrednictwem BeautyFace są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w placówkach Poczty Polskiej, których wykaz wskazany jest na stronie internetowej beautyface.pl w zakładce koszty dostawy.

 

 1. Kupujący ponosi koszty dostawy określone w zakładce   koszty dostawy.

 

 1. Czas dostawy produktów przez BeautyFace to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. Czas realizacji zamówienia przez BeautyFace uzależniony jest od dostępności danego produktu. Produkty mogą posiadać następujące statusy dostępności:

w magazynie – produkty w ilości 4 sztuki lub więcej znajdują się naszym magazynie, w przypadku wyboru przez Kupującego płatności z góry są wysyłane standardowo w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania przez BeautyFace pełnej płatności za produkt lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez podmiot realizujący płatności elektroniczne tj. DotPay– po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Kupującego/Konsumenta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez BeautyFace. Przy każdym produkcie ze statusem dostępności „w magazynie” BeautyFace podaje informację o szacunkowej dacie dostawy tj. informację o przybliżonym terminie w ciągu którego nastąpi dostarczenie zamówienia. Powyższa informacja to szacunkowy czas dostawy liczony od momentu przyjęcia zamówienia do jego dostarczenia do Kupującego za pośrednictwem kuriera.

ostatnia sztuka/ostatnie 2 sztuki/ ostatnie 3 sztuki – produkty znajdują się w naszym magazynie, jednak są to ostatnie sztuki/egzemplarze danego produktu. Produkty są wysyłane standardowo w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania przez BeautyFace pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez podmiot realizujący płatności tj. DotPay – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania przez Kupującego/Konsumenta pełnej płatności. W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W tym przypadku BeautyFace podaje również informację o szacunkowej dacie dostawy tj. informację o przybliżonym terminie w ciągu którego nastąpi dostarczenie zamówienia. Powyższa informacja to szacunkowy czas dostawy liczony od momentu przyjęcia zamówienia do jego dostarczenia do Kupującego za pośrednictwem kuriera.

u dostawcy/wysyłka do 2 dni roboczych – produkty z takimi statusem sprowadzamy od naszych stałych i zaufanych dostawców. Po złożeniu zamówienia produkt dostarczany jest do naszego magazynu, skąd wysyłany jest bezpośrednio do Kupującego. Wysyłka z naszego magazynu następuje standardowo w terminie do 2 dni roboczych – w przypadku wyboru płatności z góry – otrzymania przez BeautyFace pełnej płatności za produkt lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez podmiot realizujący płatności elektroniczne tj. DotPay – po otrzymaniu potwierdzenia przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności przez Kupującego. Dokładny termin wysyłki produktu każdorazowo wskazywany jest po przyjęciu zamówienia za pośrednictwem poczty email;

na zamówienie – produkty trudniej dostępne, których nie posiadamy w naszym magazynie, ani w magazynach naszych dostawców. Produkty te mogą zostać sprowadzone na życzenie Kupującego.
W każdym przypadku czas realizacji takiego zamówienia ustalany jest indywidualnie. W celu uzyskania szczegółowych informacji o terminie dostawy należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta mailowo na adres: sklep@beautyface.pl lub telefonicznie pod numerem 22 888 02 85.

 

 1. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanej placówki Poczty Polskiej. O możliwości odebrania zamówionego produktu BeautyFace informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

 

 1. Szczegółowe informacje o terminach realizacji zamówienia oraz o kosztach związanych z poszczególnymi formami płatności można znaleźć na stronie beautyface.pl w zakładce  oraz  koszty dostawy.

 

 

                      7. Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi

 

 1. Wszystkie produkty dostępne w BeautyFace są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

 1. Powyższe zastrzeżenie w zakresie wad fizycznych nie dotyczy produktów wystawionych do sprzedaży na beautyface.pl oznaczonych kategorią Strefa Okazji. Zasady odpowiedzialności za wady fizyczne produktów ze Strefy Okazji określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 

 1. BeautyFace jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom towaru bez wad fizycznych i prawnych. BeautyFace ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć:

4.1 w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: beautyface@beautyface.pl,  

4.2 telefonicznie pod numerem telefonu: 22 888 02 85.

Reklamacje i zwroty

4.4 pisemnie na adres BeautyFace podany w  § 1 ust 2. Regulaminu

 

 1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 

 1. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument powinien dostarczyć wadliwą rzecz BeautyFace w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

 

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji BeautyFace zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

 1. BeautyFace rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni BeautyFace nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

 

 1. Naprawiony produkt odsyłany jest do Konsumenta na koszt BeautyFace.

 

 1. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że BeautyFace niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez BeautyFace albo BeautyFace nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

 

 

                8.  Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu Gwarancji

 

 1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje każdorazowo w opisie produktu na stronie beautyface.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym na stronie internetowej w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

 

 1. Informacje na temat warunków gwarancji BeautyFace znajdują się na stronie beautyface.pl w zakładce Gwarancja jakośći.

 
 

                           9. Odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego ust. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta Klienta w BeautyFace oraz umowy o zakup e-karty podarunkowej BeautyFace.

 

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 

 1. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy BeautyFace zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). BeautyFace dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności BeautyFace dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi  żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedawcy. BeautyFace ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 

10. Opinie, komentarze, pytania i odpowiedzi

 

 1. Opinie, komentarze, pytania i odpowiedzi Opinie mogą być publikowane przez Użytkowników/Kupujących/Konsumentów w sekcjach “Pytania i odpowiedzi Klientów” oraz “Opinie”. 
 1. Informacje mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne, przy czym powinny odnosić się wyłącznie do cech produktów. 
 1. Każdy Użytkownik/Kupujący/Konsument przy publikowaniu Opinii, Komentarza, Pytania lub Odpowiedzi jest zobowiązany przestrzegać następujących zasad:
 2. a) treść powinna dotyczyć jedynie cech lub sposobu użytkowania danego produktu lub usługi, unikając informacji dotyczących ceny (która ze względu na promocje może ulegać zmianie) oraz kwestii serwisowych;
 3. b) należy pisać wyłącznie w języku polskim. Wyjątkiem są słowa zapożyczone z języków obcych, ale używane powszechnie
 4. c) należy używać języka neutralnego, bez słów uznanych za obraźliwe, które mogą być negatywnie odebrane przez innych Użytkowników/Klientów;
 5. d) należy publikować treści według właściwej klasyfikacji, a zatem pytania powinny pojawiać się w sekcji „Pytania i odpowiedzi Klientów”.
 6. e) publikowane treści powinny być zgodne z rzeczywistością, muszą być dokładne i nie mogą wprowadzać innych w błąd. Dodatkowo treści te nie mogą naruszać praw innych stron, w szczególności praw związanych z własnością intelektualną, znakami towarowymi, wizerunkiem oraz prywatnością osób trzecich i innych przedsiębiorców;
 7. f) wszystkie wpisy mogą dotyczyć tylko i wyłącznie produktów i usług na stronie internetowej beautyface.pl. Treści nawiązujące do stron konkurencyjnych, w tym linki do serwisów konkurencji, nie będą publikowane;
 8. g) nie należy publikować ani wymagać od innych jakichkolwiek danych osobowych (np. danych kontaktowych, informacji o adresach dostawy, numerów telefonu, adresów e-mail, imion i nazwisk) ani jakichkolwiek innych danych będących naruszeniem prawa do prywatności;
 9. h) nie należy publikować treści o charakterze reklamowym;
 10. i) nie należy korzystać z narzędzia Komentarze / Opinie / Pytania i Odpowiedzi w celu kontaktu z beautyface.pl. W tym celu należy użyć innych narzędzi dostępnych na stronie (np. formularze kontaktowe, podane na stronie adresy e-mail, nr telefonów).
 1. Użytkownik/Kupujący/Konsument oprócz publikacji rzeczywistej Opinii, powinien również wystawić ocenę dla konkretnego Produktu lub Usługi. Oceny te będą się składać na ogólny rating produktu, który widoczny jest przy nazwach produktów oraz na kartach produktów, przy czym wysokie oceny polepszają rating produktu, niskie w sposób naturalny go obniżają.
 1. Użytkownik/Kupujący publikuje we własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 2. Użytkownicy/Klienci/Konsumenci mają możliwość dodania zdjęć lub filmów do Opinii. Należy przy tym przestrzegać poniższych zasad:
 3. a) publikowane pliki będą zawierać zdjęcia i/lub filmy produktów/usług, których dotyczy Opinia;
 4. b) Użytkownik musi posiadać prawa autorskie do publikowanego materiału;
 5. c) przesłane pliki nie mogą zawierać treści związanych z przemocą, treści dla dorosłych, wulgarnego lub obraźliwego języka oraz wszelkich innych treści obrażających osobę bądź grupy osób ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, płeć, wiek, a także orientację seksualną lub polityczną;
 6. d) przesłane pliki nie mogą zawierać treści na temat innych osób;
 7. e) przesłane pliki nie mogą zawierać adresów WWW lub znaków wodnych stron o działalności konkurencyjnej do beautyface.pl;
 8. f) pliki powinny zostać przesłane w jednym w następujących formatów png, jpg, jpeg, gif
 9. Każdy Użytkownik/Kupujący ma prawo, bazując na swoich subiektywnych wrażeniach, zgłosić dowolną Opinię / Komentarz / Pytanie lub Odpowiedź jako nieodpowiednią i poprosić o jej usunięcie. Zgłoszona treść jest analizowana przez BeautyFace pod kątem naruszeń zasad wynikających z niniejszego Regulaminu. Teksty, zdjęcia lub filmy są usuwane przez beautyface.pl po dokładnej analizie.
 10. Beautyface.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości publikowania treści w sekcjach Opinie / Komentarze / Pytania lub Odpowiedzi Użytkownikom/Klientom, którzy regularnie naruszają zasady wynikające z niniejszego Regulaminu

 

 

                         12. Komunikacja handlowa

 

1.Kupujący/Użytkownik/Konsument może zmienić swoją decyzję dotyczącą zgody udzielonej BeautyFace w dowolnym momencie w następujący sposób:

1.1 poprzez zmianę ustawień na Koncie w sekcji „Twoje zamówienia”.

1.2 Kliknięcie linku rezygnacji z subskrypcji wyświetlanego w wiadomościach otrzymywanych od nas;

1.3 lub przez kontakt z BeautyFace przy użyciu podanych powyżej danych kontaktowych.

 1. Po dodaniu Towarów lub usług na Koncie w sekcji:

2.1 „koszyk” BeautyFace poinformuje Kupującego/Użytkownika o:

2.1.1 Zmianie cen Towarów lub Usług dodanych w sekcji  "koszyk”;

2.1.2 Rekomendacjach dotyczących Towarów podobnych do dodanych produktów w sekcji „koszyk”;

2.1.3 Obecności Towarów w sekcji „koszyk”;

2.1.4 Dostępności Towarów.

2.2.3 Dostępności Towarów.

 

 

 1. Klient/Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Informacji Handlowych,
  o których mowa w pkt 4. powyżej, klikając link rezygnacji z subskrypcji zawarty w informacjach otrzymywanych od BeautyFace lub kontaktując się w tym celu z BeautyFace.

 

 1. Ponadto, w celu usprawnienia dostaw towarów i usług oraz Twoich zakupów, wykorzystamy Twoje dane do przeprowadzenia badań rynkowych i sondaży opinii publicznej. Dane zbierane w kontekście badań rynkowych i sondaży opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Szczegółowe informacje (zwłaszcza dotyczące oceny ujawnionych przez Ciebie informacji) można znaleźć w opisie odpowiedniej ankiety lub w miejscu ich podania. Twoje odpowiedzi w sondażach opinii nie są przekazywane osobom trzecim ani publikowane. Możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu danych do celów badania rynku w dowolnym czasie i bez ponoszenia żadnych kosztów, klikając link rezygnacji z subskrypcji zawarty w wiadomości lub kontaktując się z BeautyFace.

 

 

                      13. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Zapoznaj się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią tego dokumentu. http://beautyface.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/3

 

 

           14. Wykorzystanie plików cookie

 

 1. Zapoznaj się z Polityką plików cookies, która jest częścią tego dokumentu. http://beautyface.pl/pl/i/Polityka-Cookies/55

 

 15. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez BeautyFace w ramach beautyface.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy BeautyFace, a Kupującym nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę BeautyFace.

 

 1. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl 

 

 1. Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: beautyface@beautyface.pl.

 

 16. Postanowienia Końcowe

 

 1. BeautyFace ma prawo do organizowania akcji promocyjnych i wyprzedażowych. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych każdorazowo określają regulaminy promocji umieszczone na stronie internetowej www.beautyface.pl. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień składanych przez Kupujących następuje według kolejności ich złożenia do wyczerpania zapasów objętych określoną akcją promocyjną. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w BeautyFace nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

 

 1. BeautyFace może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach beautyface.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez BeautyFace, z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu.

  

ZAŁĄCZNIK nr 1.

 

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej lub wypełniając Formularz zwrotudostępny  po zalogowaniu na stronie beautyface.pl.

 

 1. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

 

 1. Jeżeli decydujesz się na dokonanie zwrotu za naszym pośrednictwem, wypełnij Formularz zwrotu. Po jego wysłaniu zostanie dla Ciebie zamówiony na koszt BeautyFace kurier DPD, który powinien odebrać przesyłkę w terminie 2 dni. Kurier będzie miał przygotowany list przewozowy. Zwracany produkt należy odpowiednio przygotować do transportu.

 

 1. Informacje na temat zwrotów można uzyskać poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 888 02 85.

 

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

 

UWAGA!

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
 2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać na podany adres e-mail lub adres siedziby:

Inspire Sp. z o.o.
ŁUKI MALE 20 A

02-434 WARSZAWA
beautyface@beautyface.pl

 

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer zamówienia ………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl